Privacybescherming

Privacybeleid volgens de GDPR

Welkom op onze website! De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website is erg belangrijk voor ons. Wij willen u daarom op deze plaats meedelen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Persoonsgegevens zijn individuele informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene), bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag. Dit zijn gegevens aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren. Bovendien vindt u hier ook informatie over gegevensverwerkingsprocessen buiten deze website (bv. videoconferenties of nieuwsbrieven).

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Verantwoordelijk

voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de EU

WestWood® Kunststofftechnik GmbH
An der Wandlung 20
32469 Petershagen
DE
Tel.: +49 5702 8392-0
E-mail: info@westwood.de

Functionaris voor gegevensbescherming

exkulpa gmbh
Waldfeuchter Str. 266
52525 Heinsberg
DE
Telefoon: +49 2452 / 99 33 11
E-mail: datenschutz@westwood.de

Algemeen

Deze privacyverklaring voldoet aan de wettelijke eisen inzake transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit is alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, IP-adres of gebruikersgedrag bij het bezoeken van een website. Informatie waarvoor wij geen verband met uw persoon kunnen leggen (of alleen met onevenredige inspanningen kunnen leggen), bijvoorbeeld door anonimisering, is geen persoonsgegeven. Voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. verzamelen, opvragen, gebruiken, opslaan of doorgeven) is altijd een rechtsgrondslag en een welomschreven doel vereist.

Opgeslagen persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de verwerking is verwezenlijkt en er geen legitieme redenen meer zijn om de gegevens verder te bewaren. Wij zullen u bij de afzonderlijke verwerkingen informeren over de specifieke bewaartermijnen of criteria voor opslag. Onafhankelijk daarvan bewaren wij uw persoonsgegevens in individuele gevallen voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en indien er wettelijke bewaarplichten zijn.

Informatie overeenkomstig art. 13 GDPR

Deze informatie is bestemd voor klanten, belanghebbende partijen, leveranciers en werknemers. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR).
 • Om precontractuele verplichtingen na te komen (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR).
 • Om te antwoorden op verzoeken om inlichtingen (art. 6, lid 1, onder b), GDPR).
 • Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijvoorbeeld om onze nieuwsbrief te ontvangen), is de gegevensverwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR).
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan onze onderneming is onderworpen (Art. 6 para. 1 lit. c GDPR).
 • Voor zover noodzakelijk verwerken wij uw gegevens ook voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, met name om rechtsvorderingen geldend te maken en ons te verdedigen in juridische geschillen of om de IT-beveiliging te waarborgen, voor het raadplegen van en het uitwisselen van gegevens met kredietagentschappen om kredietwaardigheids- en wanbetalingsrisico's vast te stellen, voor directe reclame en marktonderzoek voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens voor dit doel, voor maatregelen om de bedrijfsvoering te beheren en diensten en producten verder te ontwikkelen, voor maatregelen om producten en verkoop te optimaliseren, voor maatregelen om risico's te beheren, om strafbare feiten te voorkomen of te onderzoeken (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Binnen ons bedrijf hebben alleen die werknemers toegang tot de gegevens die ze absoluut nodig hebben om hun taken uit te voeren (need-to-know-beginsel). Afzonderlijke processen en diensten worden uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde dienstverleners die binnen de EER gevestigd zijn en die voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming. Indien door ons ingeschakelde dienstverleners bij de uitvoering van uw diensten toegang krijgen tot persoonsgegevens, zijn met hen orderverwerkingsovereenkomsten gesloten in overeenstemming met art. 28 lid 3 GDPR.

Duur van de gegevensopslag

De door ons verwerkte gegevens worden opgeslagen voor de duur van het bestaan en de afwikkeling van de contractuele relatie en met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen. Het betreft hier met name bewaarplichten uit hoofde van het handels- en belastingrecht overeenkomstig het Duitse wetboek van koophandel (HGB) en het Duitse belastingwetboek (AO). De gebruikelijke bewaar- en documentatietermijnen zijn tot tien jaar. Indien er geen contractuele relatie is, verwerken wij de gegevens slechts zolang als het specifieke doel vereist.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens: 

 • Recht op informatie over de gegevens die wij over u verwerken.
 • Recht op rectificatie of verwijdering indien onjuist, verouderd of onwettig door ons verzameld.
 • Recht op beperking van de verwerking indien volledige verwijdering niet mogelijk is, bv. omdat wij moeten voldoen aan wettelijke bewaarplichten.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking wanneer de gegevensverwerking is gebaseerd op een belangenafweging (het zogeheten gerechtvaardigd belang), zoals hierboven beschreven onder "Doel van de verwerking". Dit is het geval wanneer de verwerking niet noodzakelijk is, met name voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Wanneer u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, vragen wij u ons de redenen mee te delen waarom wij uw gegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan.

Uiteraard kunt u ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Stuur uw bezwaar naar het in het impressum vermelde adres of schrijf ons een e-mail naar het in het impressum vermelde adres.

 • Recht van herroeping indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken. U kunt uw recht op herroeping te allen tijde zonder opgaaf van redenen tegenover ons bedrijf doen gelden. Neem hiervoor contact met ons op via het in het impressum vermelde adres.
 • Bovendien hebt u het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door ons naar de browser van uw eindapparaat worden gestuurd wanneer u onze website bezoekt en daar worden opgeslagen. Als alternatief voor het gebruik van cookies kan informatie ook worden opgeslagen in het lokale geheugen van uw browser. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies of lokale opslag (technisch noodzakelijke cookies). Andere cookies stellen ons echter in staat om verschillende analyses uit te voeren, zodat wij bijvoorbeeld de browser die u gebruikt kunnen herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt en om ons verschillende informatie door te geven (niet-essentiële cookies). Met behulp van cookies kunnen wij onder andere onze website gebruiksvriendelijker en effectiever voor u maken, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website bij te houden en uw voorkeursinstellingen te bepalen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen). Indien derden informatie verwerken via cookies, verzamelen zij de informatie rechtstreeks via uw browser. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Zij kunnen geen programma's uitvoeren of virussen bevatten.

Wij verstrekken informatie over de respectieve diensten waarvoor wij cookies gebruiken bij de afzonderlijke verwerkingen. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies is te vinden in de cookie-instellingen of in de toestemmingsmanager van deze website.

Cookiebot

Aard en omvang van de verwerking

Onze website gebruikt de toestemmings technologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot" genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Cookiebot om uw toestemming en andere verklaringen met betrekking tot het gebruik van cookies te verkrijgen. Cookiebot slaat vervolgens een cookie op in uw browser om de aan u verleende toestemmingen of de intrekking ervan te kunnen toewijzen.
 

Doel en rechtsgrondslag

Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c GDPR.
 

Bewaartermijn

De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Cookiebot-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

Jobverwerking

Wij hebben met bovengenoemde aanbieder een overeenkomst gesloten over de verwerking van bestellingen (AVV). Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die waarborgt dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de GDPR.

Cookiebot CDN

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Cookiebot CDN om de inhoud van onze website correct af te leveren. Cookiebot CDN is een dienst van Cybot A/S, die fungeert als een content delivery network (CDN) op onze website om de functionaliteit van andere Cybot A/S-diensten te garanderen. Voor deze diensten vindt u een afzonderlijke sectie in dit privacybeleid. Dit gedeelte gaat alleen over het gebruik van het CDN.

Een CDN helpt om de inhoud van ons online-aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller ter beschikking te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens, zoals uw gebruikersagent, worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden en om de veiligheid en de functionaliteit van Cookiebot CDN in stand te houden.

 

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte levering en optimalisering van ons online-aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f. GDPR.

 

Bewaartermijn

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Cybot A/S. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor Cookiebot CDN: https://www.cookiebot.com/nl/privacy-policy/

Uw rechten

Onder de voorwaarden van de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), hebt u als betrokkene de volgende rechten:

 • Informatie overeenkomstig art. 15 GDPR over de over u opgeslagen gegevens in de vorm van zinvolle informatie over de bijzonderheden van de verwerking, alsmede een kopie van uw gegevens;
 • Correctie overeenkomstig art. 16 GDPR van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen gegevens;
 • Verwijdering overeenkomstig art. 17 GDPR van de door ons opgeslagen gegevens, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
 • Beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 GDPR, voor zover de juistheid van de gegevens wordt betwist, de verwerking onwettig is, wij de gegevens niet langer nodig hebben en u bezwaar maakt tegen het wissen ervan omdat u de gegevens nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 GDPR.
 • Dataportabiliteit conform art. 20 GDPR, voor zover u ons persoonsgegevens heeft verstrekt in het kader van toestemming conform art. 6 lid 1 sub a GDPR of op basis van een overeenkomst conform art. 6 lid 1 sub b GDPR en deze door ons zijn verwerkt met behulp van geautomatiseerde procedures. U ontvangt uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of wij dragen de gegevens rechtstreeks over aan een andere verantwoordelijke partij, voor zover dit technisch haalbaar is.
 • Bezwaar overeenkomstig art. 21 GDPR tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover deze op basis van art. 6 lid 1 lit. e, f GDPR geschiedt en er redenen zijn die uit uw bijzondere situatie voortvloeien of het bezwaar tegen directe reclame is gericht. Het recht van verzet bestaat niet indien dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen worden aangetoond of indien de verwerking plaatsvindt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. Wanneer het recht van verzet niet bestaat voor afzonderlijke verwerkingen, wordt dit daar aangegeven.
 • Intrekking overeenkomstig art. 7 (3) GDPR van uw toestemming met werking voor de toekomst.
 • Een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 GDPR indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats, uw plaats van tewerkstelling of het hoofdkantoor van onze onderneming.

Gegevensverwerking in detail

Hierna informeren wij u over de afzonderlijke verwerkingen, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de rechtsgrondslag, de verplichting om uw gegevens te verstrekken en de respectieve bewaartermijn. Een geautomatiseerd besluit in individuele gevallen, met inbegrip van profilering, vindt niet plaats.

Beschikbaarstelling van de website

Wanneer u onze website oproept en gebruikt, verzamelen wij de persoonsgegevens die uw browser automatisch aan onze server doorgeeft. De volgende informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand:

 • IP-adres van de computer die de aanvraag doet
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • Website vanwaar de toegang is gemaakt (referrer URL)
 • gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, alsmede de naam van uw toegangsprovider.

Onze website wordt niet door onszelf gehost, maar door een dienstverlener die de voornoemde gegevens namens ons verwerkt overeenkomstig art. 28 GDPR met het oog op het ter beschikking stellen van de website.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f GDPR).

Wij gebruiken de volgende hoster:

IOK GmbH & Co KG
Brockweg 17
33415 Verl

Contactformulier

Aard en omvang van de verwerking

Wanneer u ons vragen stelt (bv. via een contactformulier, e-mail of telefoon), slaan wij alle gegevens op die daaruit voortvloeien (bv. naam, e-mailadres, onderwerp van de vraag, enz.). Wij hebben deze gegevens nodig om uw aanvraag te verwerken en om vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
 

Doel en rechtsgrondslag

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b GDPR indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Anders is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), GDPR) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), GDPR) indien u die vooraf hebt gegeven.
 

Bewaartermijn

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Verwijzing naar gespecialiseerde verwerker

 Indien u gebruik maakt van onze online tool voor gespecialiseerde verwerking, zullen wij uw gegevens uit het formulier, met inbegrip van uw e-mailadres en telefoonnummer, doorsturen naar de geselecteerde gespecialiseerde verwerkers met het oog op het opstellen van een offerte.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b GDPR indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, sub f, GDPR) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a, GDPR) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u in het formulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet. Voor informatie over de gegevensverwerking door de gespecialiseerde verwerker verwijzen wij u naar de bepalingen inzake gegevensbescherming van de desbetreffende aanbieder.

Contactformulier voor aanvragers

Aard en omvang van de verwerking

U hebt de mogelijkheid om bij ons te solliciteren via onze website (bv. per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier).
 

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten overeenkomstig de wettelijke voorschriften met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure en de uitvoering van precontractuele maatregelen in de zin van art. 6 lid 1 lit. b. GDPR en § 26 BDSG naar Duits recht (begin van een arbeidsverhouding) en - indien u uw toestemming heeft gegeven - Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

Indien uw sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op grond van artikel 26 BDSG en artikel 6, lid 1, onder b), GDPR in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsverhouding.
 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard gedurende een periode van 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure. Dit gebeurt gewoonlijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om zich te verdedigen tegen vorderingen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften. Wij zijn dan verplicht uw gegevens te wissen of te anonimiseren. In dat geval staan de gegevens ons alleen ter beschikking als zogenaamde metagegevens zonder directe persoonlijke referentie voor statistische evaluaties (bijvoorbeeld aandeel vrouwen of mannen in de sollicitaties, aantal sollicitaties per periode, enz.)

Indien duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nog nodig zullen zijn (bv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel van de voortgezette opslag niet langer geldt.

Toelating tot de kandidatenpool

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure bieden wij sollicitanten de mogelijkheid om voor een periode van 12 maanden in onze sollicitantenpool te worden opgenomen op basis van toestemming in de zin van art. 6, lid 1, onder a). GDPR moet worden opgenomen.

De sollicitatiedocumenten in de sollicitantenpool worden uitsluitend verwerkt in het kader van toekomstige personeelsadvertenties en het zoeken van personeel en worden uiterlijk na de uiterste datum vernietigd. De aanvragers worden ervan in kennis gesteld dat hun toestemming om in het bestand te worden opgenomen vrijwillig is, geen invloed heeft op de lopende sollicitatieprocedure en dat zij deze toestemming op elk moment voor de toekomst kunnen intrekken.

Indien u in het kader van de sollicitatieprocedure een aanbod tot tewerkstelling bij ons ontvangt en dit aanbod aanvaardt, bewaren wij de persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure zijn verzameld, ten minste voor de duur van de arbeidsverhouding.

Beheer van aanvragers via perbit

 De gegevens die in het kader van uw aanvraag worden doorgegeven, worden via TLS-versleuteling overgedragen en in een databank opgeslagen. Deze databank wordt beheerd door perbit Software GmbH, dat software voor personeelsadministratie en sollicitantenbeheer (https://www.perbit.com/datenschutz.htm) aanbiedt. Perbit is in dit verband onze orderverwerker in overeenstemming met art. 28 GDPR. De grondslag voor de verwerking is een overeenkomst inzake orderverwerking tussen ons als verantwoordelijke voor de verwerking en Perbit.

Nieuwsbrief

Wij bieden u op deze website onze nieuwsbrief aan. Als u zich hierop wilt abonneren, hebben wij uw e-mailadres nodig en andere gegevens die aantonen dat het uw e-mailadres is en dat u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen.

Bij de verwerking van de gegevens die u bij de inschrijving voor de nieuwsbrief verstrekt, baseren wij ons uitsluitend op uw toestemming overeenkomstig art. 6 (1) lit. a GDPR als rechtsgrondslag. U kunt uw toestemming voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken (bijv. via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief) voor de toekomst.

Wij bewaren uw persoonsgegevens die u voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebt verstrekt, totdat u zich bij ons of bij de aanbieder van de verzenddienst afmeldt voor de nieuwsbrief. Dit geldt niet voor gegevens die wij voor andere doeleinden van u hebben opgeslagen.

Als u zich afmeldt van de mailinglist voor nieuwsbrieven, wordt uw e-mailadres door ons of door de mailingdienstverlener voor onbepaalde tijd in een zwarte lijst opgeslagen. Dit wordt gedaan om toekomstige mailings naar u te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit is niet alleen in uw belang, maar ook in ons rechtmatig belang volgens Art. 6 par. 1 lit. f GDPR om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen bij het verzenden van nieuwsbrieven. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw persoonlijke belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

Mailchimp

Wij gebruiken MailChimp diensten op deze website voor het versturen van nieuwsbrieven, die worden aangeboden door Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Wij gebruiken MailChimp om onze nieuwsbrieven te versturen en nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Wij kunnen bepalen of ontvangers een nieuwsbrief-e-mail openen en of zij op bepaalde links in de e-mail klikken. Daartoe bevat een met MailChimp verzonden e-mail een bestand (een zogeheten webbaken), dat een verbinding tot stand brengt met de servers van MailChimp in de VS nadat de e-mail is geopend. De gegevens die u hebt verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bv. uw e-mailadres) worden daarom ook opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. Bovendien verzamelt MailChimp technische gegevens (bijv. tijdstip van opvragen, IP-adres en besturingssysteem), die echter niet kunnen worden toegewezen aan een specifieke nieuwsbriefontvanger en uitsluitend worden gebruikt voor statistische evaluatie of campagneanalyse. Wij kunnen deze analyse gebruiken om toekomstige nieuwsbriefmails voor u te optimaliseren. Als u niet wilt dat uw gegevens door MailChimp worden geanalyseerd, kunt u zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief (via de link "afmelden" in de nieuwsbrief).

De overdracht van uw persoonsgegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Meer informatie hierover is te vinden op https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Bij de verwerking van de gegevens die u bij de inschrijving voor de nieuwsbrief verstrekt, baseren wij ons uitsluitend op uw toestemming overeenkomstig art. 6 (1) lit. a GDPR als rechtsgrondslag. U kunt uw toestemming voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken (bijv. via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief) voor de toekomst.

Wij bewaren uw persoonsgegevens die u voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebt verstrekt, totdat u zich bij ons of bij de aanbieder van de verzenddienst afmeldt voor de nieuwsbrief. Dit geldt niet voor gegevens die wij voor andere doeleinden van u hebben opgeslagen.

Als u zich afmeldt van de mailinglist voor nieuwsbrieven, wordt uw e-mailadres door ons of door de mailingdienstverlener voor onbepaalde tijd in een zwarte lijst opgeslagen. Dit wordt gedaan om toekomstige mailings naar u te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit is niet alleen in uw belang, maar ook in ons rechtmatig belang volgens Art. 6 par. 1 lit. f GDPR om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen bij het verzenden van nieuwsbrieven. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw persoonlijke belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van MailChimp op https://mailchimp.com/legal/terms/.

Jobverwerking

Om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens volgens onze specificaties en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt, hebben wij met de provider een contract gesloten over verwerking in opdracht (GCP).

Aanwezigheid op socialemediaplatforms

Verwerking van gegevens door sociale netwerken

Wij beheren voor het publiek toegankelijke profielen op sociale netwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de sociale netwerken die wij gebruiken.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter enz. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren. Door het bezoeken van onze social media-presentaties worden de volgende gegevensbeschermingsrelevante verwerkingen in gang gezet:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en ons profiel bezoekt, kan de exploitant van dit sociale medium dit bezoek volgen. Los daarvan kan de exploitant uw gegevens (bijv. IP-adres) onder bepaalde omstandigheden ook verwerken als u niet bent ingelogd op uw account of als u helemaal geen account hebt.

De exploitant vat deze gegevens samen in gebruikersprofielen waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Deze profielen worden gebruikt om gepersonaliseerde reclame weer te geven binnen en buiten de respectieve sociale media-aanwezigheid. Als u een account hebt bij het desbetreffende sociale netwerk, kan de gepersonaliseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.

Afhankelijk van het platform kunnen verdere verwerkingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de socialemediaportalen; wij hebben hierop geen invloed. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve portaalsites van de sociale media.

Rechtsgrondslag

Onze aanwezigheid in de sociale media heeft tot doel een zo volledig mogelijke aanwezigheid op het internet in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het Duitse wetboek van strafrecht (GDPR) te waarborgen. De analyseprocessen die door de exploitanten van de sociale netwerken worden uitgevoerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de respectieve aanbieders moeten worden gespecificeerd.

Verantwoordelijke persoon en uitoefening van rechten

Als u een van onze sociale mediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het desbetreffende socialemediaportaal (bijv. Facebook) doen gelden.

Ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de socialemediaportalen, hebben wij geen volledige invloed op de procedures voor gegevensverwerking van de portalen. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve provider.

Bewaartermijn

De gegevens die wij rechtstreeks via de sociale media hebben verzameld, worden uit onze systemen gewist zodra u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van de door de sociale netwerken verzamelde gegevens. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bv. in hun privacybeleid, zie hieronder).

Facebook pagina

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De verzamelde gegevens worden ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Wij hebben met Facebook een gezamenlijke verwerkersovereenkomst (Controller Addendum) gesloten waarin is vastgelegd voor welke gegevensverwerkingen wij en Facebook verantwoordelijk zijn. U kunt deze overeenkomst bekijken op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw reclame-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://en-gb.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook is te vinden op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram pagina

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://en-gb.facebook.com/help/566994660333381.

Voor details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn pagina

Wij hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies.

Als u de advertentiecookies van LinkedIn wilt deactiveren, kunt u de volgende link gebruiken: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Voor details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING pagina

Wij hebben een profiel op XING. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, vindt u in het privacybeleid van XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Video conferencing

Gegevensverwerking

Wij maken gebruik van online conferentiemiddelen om met onze cliënten te communiceren. De specifieke instrumenten die wij gebruiken, staan hieronder vermeld. Wanneer u met ons communiceert via video- of audioconferentie, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van het desbetreffende instrument.

De tools verzamelen de gegevens die u verstrekt, waaronder uw e-mailadres en telefoonnummer. Zij verwerken ook de duur van de conferentie, wanneer u de conferentie hebt bijgewoond, het aantal deelnemers en andere metadata.

Bovendien verwerkt de aanbieder van het instrument alle technische gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de conferentie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, besturingssysteemtype en -versie, clientversie, cameratype, microfoon of luidsprekers, en het type verbinding.

Wanneer u inhoud deelt via deze dienst, wordt deze opgeslagen op de servers van de aanbieders. Dit omvat cloudopnames, chatberichten, spraakberichten en foto's en video's die u hebt gedeeld tijdens het gebruik van deze dienst.

Wij wijzen u erop dat wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte instrumenten. Voor nadere informatie over de gegevensverwerking door de conferentie-instrumenten wordt verwezen naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve gebruikte instrumenten.

Doel en rechtsgrondslag

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om onze klanten bepaalde diensten aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. b GDPR). Bovendien dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Indien u eerder toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, worden uw gegevens uitsluitend verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder a), GDPR; uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Bewaartermijn

De gegevens die wij rechtstreeks via de video- en conferentietools verzamelen, worden uit onze systemen gewist zodra u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van de conferentietools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor nadere informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de conferentiemiddelen.

Google Advertenties

Aard en omvang van de verwerking

Wij hebben Google Ads op onze website geïntegreerd. Google Ads is een dienst van Google Ireland Limited om gebruikers gerichte reclame te tonen. Google Ads maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren en gebruikers te herkennen.

Google Ads verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Bovendien levert Google Ads gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiegegevens, zoals uw gebruikersagent, worden aan de provider doorgegeven.

Als u geregistreerd bent bij een dienst van Google Ireland Limited, kan Google Ads het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google Ireland Limited of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identificerende kenmerken te weten komt en opslaat.

In dat geval zullen uw gegevens worden doorgegeven aan de exploitant van Google Ads, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

 

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a. GDPR en § 25 lid 1 TTDSG.

 

Bewaartermijn

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor Google Ads: https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Google Analytics-diensten en -functies op deze website, die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Analytics kunnen wij als websitebeheerders nagaan hoe onze website wordt gebruikt. Als onderdeel van de analyse achterhalen wij hoe vaak onze website wordt bezocht, hoe lang bezoekers op de pagina blijven en welke apparaten of systemen zij gebruiken om toegang te krijgen tot de website. Daarnaast kunnen wij Google Analytics gebruiken om uw muisbewegingen en klikken te volgen. Deze informatie kan door Google worden opgeslagen en gebruikt om een profiel over u op te bouwen. Daarbij maakt Google Analytics gebruik van technologieën voor machinaal leren om uw gegevens te analyseren en aan te vullen. Voorts maakt Google Analytics gebruik van technologieën om websitebezoekers te herkennen en zo het gebruikersgedrag te analyseren. De verwerking van de verzamelde gegevens vindt doorgaans plaats op servers van Google in de VS.
 

Doel en rechtsgrondslag

Bij het gebruik van Google Analytics baseren wij ons op Art. 6 (1) lit. f GDPR als rechtsgrondslag voor de opslag en analyse van persoonsgegevens, aangezien wij een legitiem belang hebben bij de analyse van het gebruik van onze website. Zo kunnen wij onze online aanwezigheid en aanbiedingen voor u optimaliseren. Indien u eerder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van gegevens op deze website door Google Analytics, vindt de verwerking van uw gegevens uitsluitend plaats op basis van de rechtsgrondslag van Art. 6 (1) lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De overdracht van uw persoonsgegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Meer informatie hierover is te vinden op https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

IP-anonimisering

Wanneer wij Google Analytics op deze website gebruiken, maken wij gebruik van een functie waarbij Google uw IP-adres inkort voordat het naar de servers van Google in de VS wordt verzonden. Dit gebeurt alleen als u zich in de Europese Unie bevindt of in een land van de Europese Economische Ruimte. Uw volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar de VS verzonden en daar afgekort. Google Analytics gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Uw IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

Browser plugin

U kunt voorkomen dat Google gegevens over u verzamelt en verwerkt. Om dit te doen, moet u de browserplugin downloaden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl en deze in uw browser installeren.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google Analytics op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

 

Jobverwerking

Bij het gebruik van Google Analytics houden wij ons aan de strenge voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten, aangezien wij met Google een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen hebben gesloten.

 

Bewaartermijn

Google slaat gegevens op die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's. Deze gegevens worden twee maanden bewaard en vervolgens geanonimiseerd of gewist. Meer informatie over de bewaartermijn of het wissen van uw gegevens kunt u vinden op https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl.

Google DoubleClick

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Google DoubleClick-diensten en -functies op deze website, die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google DoubleClick stelt ons in staat onze gebruikers gerichte advertenties te tonen in Google-toepassingen die zijn aangesloten op DoubleClick, die zijn gebaseerd op de interesses van de gebruikers. Om gebruikers advertenties te kunnen tonen die voor hen relevant zijn, moet Google DoubleClick gebruikers kunnen identificeren en hen in verband kunnen brengen met de websites die zij bezoeken, hun kliks en andere informatie over hun gedrag. Daartoe maakt Google DoubleClick gebruik van cookies en technologieën om gebruikers te herkennen en creëert het gepseudonimiseerde profielen van gebruikers op basis van de verzamelde gegevens.

U kunt deze gepersonaliseerde reclame deactiveren in uw persoonlijke Google-account op. Meer informatie hierover is te vinden op https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated.
 

Doel en rechtsgrondslag

Bij het gebruik van Google DoubleClick baseren wij ons op Art. 6 (1) lit. f GDPR als rechtsgrondslag, aangezien wij een legitiem belang hebben bij de analyse van het gebruik van onze website. Zo kunnen wij onze online aanwezigheid en aanbiedingen voor u optimaliseren. Indien u eerder toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking door Google DoubleClick op deze website, vindt de verwerking van uw gegevens uitsluitend plaats op basis van de rechtsgrondslag van Art. 6 (1) lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
 

Google Tag Manager

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken diensten en functies van Google Tag Manager op deze website, die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een hulpmiddel dat ons in staat stelt andere hulpmiddelen op onze website te gebruiken. Het creëert geen gebruikersprofielen, het slaat geen cookies op en het voert geen onafhankelijke analyses uit. Het verzamelt echter wel uw IP-adres en kan dit doorsturen naar de VS. De Google Tag Manager zelf wordt alleen gebruikt om deze tools te beheren die erdoor zijn geïntegreerd.

Doel en rechtsgrondslag

Bij het gebruik van de Google Tag Manager op deze website baseren wij ons op Art. 6 (1) lit. f GDPR als rechtsgrondslag, aangezien wij een legitiem belang hebben bij het eenvoudig en snel implementeren en aansturen van tracking tools op deze website. Indien u eerder toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking op deze website door Google Tag Manager, zal de verwerking van uw gegevens uitsluitend plaatsvinden op basis van de wettelijke basis van Art. 6 (1) lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Hotjar Gedragsanalyse

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken op deze website diensten en functies van Hotjar aangeboden door Hotjar Limited, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta Europa.

Met behulp van Hotjar kunnen wij als websitebeheerders nagaan hoe onze website wordt gebruikt. Als onderdeel van de analyse leren we wat u met de muis doet, hoe lang u ergens naar kijkt en nog veel meer. Op basis van deze informatie kan Hotjar zogenaamde "heat maps" maken. De heat maps laten ons zien welke delen van onze website het vaakst door bezoekers worden bezocht.

Via Hotjar ontvangen wij ook informatie over hoe lang u op een pagina was, wanneer u die verliet en wanneer u uw gegevens in een contactformulier achterliet. Bovendien kunt u als bezoeker van onze website ook rechtstreeks feedback geven op de website. Om het gebruik van onze website te analyseren, gebruikt Hotjar technologieën (bv. cookies of fingerprinting systemen) om bezoekers te herkennen wanneer zij de website opnieuw bezoeken.
 

Doel en rechtsgrondslag

Bij het gebruik van Hotjar baseren wij ons op Art. 6 (1) lit. f GDPR als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, aangezien wij een legitiem belang hebben bij de analyse van het gebruik van onze website. Zo kunnen wij onze online aanwezigheid en aanbiedingen voor u optimaliseren. Indien u eerder toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw gegevens op deze website door Hotjar, vindt de verwerking van uw gegevens uitsluitend plaats op basis van de rechtsgrondslag van Art. 6 (1) lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
 

Hotjar uitschakelen

Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens door Hotjar worden verwerkt, kunt u de tracking deactiveren. Dit moet echter voor elke browser of eindapparaat afzonderlijk worden uitgeschakeld. Op https://www.hotjar.com/opt-out vindt u gedetailleerde instructies over hoe u dit moet doen. Meer informatie over de verwerking van uw gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Hotjar op https://www.hotjar.com/privacy.
 

Contract voor orderverwerking

Om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens volgens onze specificaties en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt, hebben wij met de verstrekker een overeenkomst inzake opdrachtverwerking (GCP) gesloten.

Hotjar CDN

Aard en omvang van de verwerking

Wij gebruiken Hotjar CDN om de inhoud van onze website correct af te leveren. Hotjar CDN is een dienst van Hotjar Ltd. die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website om de functionaliteit van andere diensten van Hotjar Ltd. te garanderen. In dit privacybeleid vindt u een apart gedeelte voor deze diensten. Dit gedeelte gaat alleen over het gebruik van het CDN.

Een CDN helpt om de inhoud van ons online-aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller ter beschikking te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, maakt u verbinding met servers van Hotjar Ltd, Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta, waar uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Hotjar CDN te handhaven.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte levering en optimalisering van ons online-aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f. GDPR.

Bewaartermijn

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Hotjar Ltd. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor Hotjar CDN: www.hotjar.com/privacy/.

Google Maps

Aard en omvang van de verwerking

Deze website maakt gebruik van Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. In de regel wordt de informatie doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen.

De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google weblettertypen gebruiken met het oog op een uniforme weergave van de lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypes in uw browsercache, zodat de lettertypes correct worden weergegeven.

Doel en rechtsgrondslag

Google Maps wordt gebruikt op basis van ons legitiem belang bij een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons aangegeven plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden (art. 6 lid 1 lit. f GDPR). Indien om toestemming is gevraagd, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie: https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/sccs/ en https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/

U kunt het privacybeleid van Google hier vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.