Privacybescherming


Privacyverklaring overeenkomstig de AVG

 

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

WestWood Kunststofftechnik GmbH
An der Wandlung 20,
32469 Petershagen (OT Lahde)
Postfach 1102, 32458 Petershagen
Duitsland

Tel: +49 5702 8392-0
Fax: +49 5702 8392-22

E-mail: info@westwood.de
Website: www.westwood.de

is de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU en andere nationale gegevensbeschermingswetgeving.

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

EU-CON BeraterForum GmbH
Mevrouw Katrin Dahmen
Waldfeuchter Str. 266
52525 Heinsberg
Tel.: +49 2452-99 33 11
E-mail: datenschutz@westwood.de

 

III. Algemene informatie m.b.t. de gegevensverwerking

1.      Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van de gebruikers van onze homepage verzamelen en gebruiken wij in principe uitsluitend voor zover dit voor de beschikbaarstelling van een goed functionerende website, onze inhoud en diensten vereist is.

In principe vindt het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers uitsluitend plaats na hun toestemming. Een uitzondering op dit principe geldt in de gevallen waarin een verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan of het verkrijgen van een voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is.

2.      Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens komen in principe voort uit:

  • Art. 6 lid 1 punt a) AVG bij verkrijging van toestemming van de betrokkene.
  • Art. 6 lid 1 punt b) AVG bij verwerkingen die dienen voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Hierbij inbegrepen zijn verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst.
  • Art. 6 lid 1 punt c) AVG bij verwerkingen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Art. 6 lid 1 punt d) AVG, indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken.
  • Art. 6 lid 1 punt f) AVG, indien de verwerking voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde noodzakelijk is en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang.

3.      Wissing van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de gebruikers worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de bewaring vervalt. Een verdergaande bewaring kan plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever in Unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften, die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn, is voorzien. Een afscherming of wissing van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij een noodzaak bestaat tot verdere bewaring van de gegevens voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst.

 

IV. Gebruik van onze website, algemene informatie

1.      Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij ieder bezoek aan onze internetsite legt ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie vast over het computersysteem van de gebruiker. Daarbij wordt de volgende informatie verzameld: 

(1)    Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

(2)    Het besturingssysteem van de gebruiker

(3)    Het IP-adres van de gebruiker

(4)    Datum en tijd van het bezoek

(5)    Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze internetsite terechtkomt

(6)    Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden bezocht

De logbestanden bevatten IP-adressen of andere gegevens die een toewijzing aan een gebruiker mogelijk maken. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer de link naar de website van waaruit de gebruiker op de internetsite terechtkomt, of de link naar de website waar de gebruiker naartoe gaat, persoonsgegevens bevat.

De beschreven gegevens worden in de logbestanden van ons systeem bewaard. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker bewaard.

2.      Doel en rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De tijdelijke bewaring van het IP-adres door ons systeem is noodzakelijk om de website aan de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie bewaard blijven.

De bewaring in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien gebruiken wij de gegevens voor het optimaliseren van de website en voor het waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Rechtsgrond voor de tijdelijke bewaring van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

De vastlegging van uw persoonsgegevens voor de beschikbaarstelling van onze website en de bewaring van de gegevens in logbestanden is voor de werking van de website strikt noodzakelijk. De gebruiker kan daarom geen bezwaar maken.

3.      Bewaringstermijn

Uw gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Indien uw gegevens vastgelegd worden om de beschikbaarstelling van de website te garanderen, worden de gegevens gewist wanneer de betreffende sessie beëindigd is.

Worden uw gegevens in logbestanden bewaard, dan vindt de wissing uiterlijk na zeven dagen plaats. Een verdergaande bewaring is mogelijk, waarbij de IP-adressen van de gebruikers in dat geval gewist of geanonimiseerd worden. Een toewijzing van de bezoekende client is zo niet meer mogelijk.

4.      Bootstrap CDN

Aard en omvang van de verwerking

Wij maken gebruik van Bootstrap CDN om de content van onze website op een behoorlijke wijze beschikbaar te stellen. Bootstrap CDN is een dienst van Bootstrap die op onze website fungeert als content delivery network (CDN).

Een CDN draagt ertoe bij dat content van ons online-aanbod, met name bestanden zoals grafieken of scripts, met behulp van regionaal en internationaal verspreide servers sneller beschikbaar wordt gesteld. Wanneer u toegang tot deze content krijgt, maakt u verbinding met de servers van het bootstrapsysteem waarbij uw IP-adres en eventueel uw browsergegevens, zoals uw user-agent, worden doorgestuurd. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en voor het waarborgen van de veiligheid en functionaliteit van Bootstrap CDN.

Doel en rechtsgrond

Het content delivery network wordt gebruikt ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, d.w.z. het belang van een veilige en efficiënte beschikbaarstelling en optimalisatie van ons online-aanbod conform art. 6, lid 1, onder f), AVG.

5.      Cookiebot

Aard en omvang van de verwerking

In onze website hebben wij Cookiebot geïntegreerd. Cookiebot is een consent manager van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken, waarmee de toestemming voor het opslaan van cookies kan worden ontvangen en gedocumenteerd. Cookiebot maakt gebruik van cookies en andere webtechnologieën, teneinde gebruikers te herkennen en de gegeven of ingetrokken toestemming op te slaan.

Doel en rechtsgrond

De dienst wordt gebruikt teneinde te voldoen aan de wettelijke verplichting om toestemming voor de gebruikmaking van cookies te verkrijgen conform art. 6, lid 1, onder c), AVG.

Duur van de bewaring

De concrete duur van de bewaring van de verwerkte gegevens wordt bepaald door Cybot A/S. Hierop hebben wij geen invloed. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring voor Cookiebot: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

V. Algemene informatie over het gebruik van cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Onder cookies worden tekstbestanden verstaan die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Bezoekt u een website, dan kan een cookie op uw besturingssysteem worden opgeslagen. Dit cookie bevat een karakteristieke reeks tekens die een eenduidige identificatie van de browser bij het volgende bezoek aan de website mogelijk maakt.

Cookies worden door ons gebruikt om onze homepage gebruikersvriendelijker vorm te geven. Enkele elementen op onze website vereisen dat de browser ook na een wisseling van site kan worden geïdentificeerd.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies komt voort uit art. 6 lid 1 punt f) AVG. Doel van het gebruik van de technisch noodzakelijke cookies is de vereenvoudiging van het gebruik van onze internetsite.

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze computer aan onze site doorgegeven. Als gebruiker hebt u bijgevolg de controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies beperken of deactiveren door wijzigingen in de instellingen van uw internetbrowser aan te brengen. Daar kunnen ook opgeslagen cookies weer gewist worden. Houd er rekening mee dat u in sommige gevallen niet meer alle functies van onze internetsite kunt gebruiken indien u cookies deactiveert.

 

VI. Uw rechten / rechten van de betrokkene

Overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU hebt u als betrokkene de volgende rechten:

1.      Recht van inzage

U hebt het recht om van ons als verwerkingsverantwoordelijke de informatie te verkrijgen over het al dan niet door ons verwerken van u betreffende persoonsgegevens.

Bovendien kunt u inzage verkrijgen over de volgende informatie:

(1)          doel van de gegevensverwerking;

(2)          de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens;

(3)          de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

(4)          de periode gedurende welke de u betreffende persoonsgegevens naar verwachting


zullen worden opgeslagen, of indien dit niet specifiek kan worden aangegeven, de criteria om die termijn te bepalen;

(5)          dat u het recht hebt de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat u betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

(6)          dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7)          alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

(8)          het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Ten slotte hebt u ook het recht om inzage te verkrijgen van het al dan niet doorgeven van u betreffende persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval hebt u het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG inzake de doorgifte.

Uw recht op inzage kunt u doen gelden via: info@westwood.de

per post aan:

WestWood Kunststofftechnik GmbH
An der Wandlung 20
32469 Petershagen
Duitsland

2.      Recht op rectificatie

Indien de door ons verwerkte en u betreffende persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u tegenover ons een recht op rectificatie en/of vervollediging. De rectificatie wordt onverwijld uitgevoerd.

3.      Recht op beperking

Het recht op beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens kan de betrokkene in de volgende gevallen doen gelden:

(1)          de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2)          de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens, waarbij de betrokkene in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;

(3)          de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of

(4)          de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan de gronden van de betrokkene.

Wanneer de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens is beperkt, worden deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Wanneer de verwerking overeenkomstig de bovengenoemde principes is beperkt, dan wordt u door ons op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

4.      Recht op gegevenswissing

Wanneer sprake is van de hierna vermelde gevallen, kunt u zonder onredelijke vertraging wissing van de u betreffende persoonsgegevens verkrijgen. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen. De gevallen zijn:

(1)          De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

(2)          De verwerking berust op een toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 punt a) of art. 9 lid 2 punt a) AVG en u trekt de toestemming in. Een verdere voorwaarde is dat er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.

(3)          U maakt bezwaar tegen de verwerking (art. 21 lid 1 AVG) en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking. Een andere mogelijkheid is dat u bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid 2 AVG.

(4)          de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens gebeurt onrechtmatig.

(5)          de u betreffende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

(6)          de u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

Als wij de u betreffende persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1 AVG verplicht zijn de persoonsgegevens te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

Wij wijzen erop dat het recht op gegevenswissing niet van toepassing is voor zover verwerking nodig is:

(1)          voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2)          voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde

wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

(3)          om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3 AVG;

(4)          met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of

(5)         voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5.      Recht op kennisgeving

Als u het recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, dan is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht iedere ontvanger aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of gegevenswissing of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Verder hebt u het recht om informatie over deze ontvangers te verkrijgen.

6.      Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt overeenkomstig de AVG verder het recht de aan ons verstrekte, u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Verder hebt u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

  • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) AVG; en
  • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

In het kader van de uitoefening van het recht op overdraagbaarheid van gegevens hebt u ten slotte het recht dat de u betreffende persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is en geen afbreuk doet aan vrijheden en rechten van andere personen, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

7.      Recht op intrekken van de verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming

U hebt het recht uw verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Wij wijzen erop dat door het intrekken van de toestemming de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet blijft.

8.      Recht van bezwaar

Verder hebt u te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 punt e) of f) AVG. Het recht van bezwaar geldt ook voor profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dat geldt ook voor profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u verder uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

9.      Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU hebt u het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking,

waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit principe geldt niet indien het besluit:

(1)          noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke,

(2)          is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen; of

(3)          berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer de verwerking plaatsvindt in het kader van de in (1) en (3) bedoelde gevallen, treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen. Hiertoe behoort ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

De in lid (1) – (3) bedoelde besluiten worden niet gebaseerd op de in artikel 9, lid 1 AVG, bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

10.   Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG, hebt u ten slotte het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan.

 

VII. Nieuwsbrief

1.      Algemeen

U kunt u op onze homepage abonneren op een gratis nieuwsbrief, waarmee we u over onze actuele interessante aanbiedingen informeren. De goederen en diensten waarvoor reclame gemaakt wordt, zijn benoemd in de verklaring van toestemming. De gegevens die u in het kader van de aanmelding in het aanmeldscherm hebt ingevoerd, worden aan ons doorgegeven.

Op basis van de toestemming die wij van u hebben verkregen in het kader van de aanmelding verzamelen wij daarbij de volgende gegevens: achternaam, voornaam, e-mailadres.

Het doorgeven van uw gegevens in verband met de gegevensverwerking voor het verzenden van nieuwsbrieven vindt niet plaats. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

2.      Double opt-in en protocollering

De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde double-opt-in-procedure. U ontvangt na de aanmelding een e-mail waarin u gevraagd wordt uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk om te voorkomen dat iemand zich met het e-mailadres van een ander kan aanmelden.

De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geprotocolleerd om het aanmeldproces overeenkomstig de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Hiertoe behoort het opslaan van het tijdstip van aanmelding en bevestiging en het IP-adres.

3.      Rechtsgrond

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is, indien toestemming van de gebruiker aanwezig is, art. 6 lid 1 punt a) AVG. Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen.

4.      Wissing, intrekking en bezwaar

Uw gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Uw e-mailadres wordt bijgevolg bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. U kunt het abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde beëindigen door uw toestemming in te trekken. Hiervoor bevindt zich in iedere nieuwsbrief een daartoe bestemde link.

Wij wijzen u er verder op dat u tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke voorschriften overeenkomstig art. 21 AVG te allen tijde bezwaar kunt maken. Het bezwaar kan met name gemaakt worden tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing.

5.      Dienstverlener voor verzending

De verzending van de nieuwsbrief vindt plaats door middel van "MailChimp", een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven, van de Amerikaanse aanbieder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief en hun andere, in het kader van deze verklaring beschreven gegevens, worden op de servers van Mailchimp in de VS bewaard. MailChimp gebruikt deze informatie voor het verzenden en analyseren van de nieuwsbrieven in opdracht van ons. Bovendien kan Mailchimp volgens eigen informatie deze gegevens gebruiken voor het optimaliseren of verbeteren van de eigen diensten, bijv. voor de technische optimalisatie van de verzending en de weergave van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden, om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om deze aan derden door te geven of om de ontvangers zelf aan te schrijven.

Wij vertrouwen op de betrouwbaarheid en de IT- en gegevensbeveiliging van MailChimp. Wij hebben met MailChimp een „Data-Processing-Agreement” gesloten. Daarbij gaat het om een overeenkomst waarin MailChimp zich verplicht tot het beschermen van de gegevens van onze gebruikers, tot het verwerken van deze gegevens in opdracht van ons overeenkomstig de gegevensbeschermingsbepalingen van MailChimp en met name tot het niet doorgeven van de gegevens aan derden. De gegevensbeschermingsbepalingen van MailChimp kunt u hier inzien: https://mailchimp.com/

 

VIII. Elektronische contactopname

Indien u contact met ons opneemt, is op onze homepage een contactformulier voor u beschikbaar om elektronisch contact met ons op te kunnen nemen. De in het invoerscherm ingevoerde gegevens worden daarbij aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

(1)    Naam*

(2)    Eventueel bedrijf en functie

(3)    Adres

(4)    Land

(5)    Telefoonnummer

(6)    E-mailadres *

*Verplichte velden

Verder kunt u via het beschikbaar gestelde e-mailadres contact met ons opnemen. In dat geval worden de met de e-mail doorgegeven persoonsgegevens van de gebruiker bewaart.

Het doorgeven van uw gegevens aan derden vindt in dit verband niet plaats, de gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de contactopname.

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is, indien toestemming van de gebruiker aanwezig is, art. 6 lid 1 punt a) AVG. Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die in het kader van een verzending van een e-mail worden doorgegeven, is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Beoogt het e-mailcontact het afsluiten van een overeenkomst, dan dient als aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 punt b) AVG.

De verwerking van de persoonsgegevens dient in dit verband alleen voor het behandelen van de contactopname. In het geval van een contactopname per e-mail ligt hieraan ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens ten grondslag.

Indien tijdens het verzenden verdere persoonsgegevens worden verwerkt, dan dienen deze uitsluitend om misbruik van het contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

Uw gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de persoonsgegevens die per e-mail zijn toegezonden, is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met u is beëindigd. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat er over de betreffende situatie volledige duidelijkheid bestaat.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens intrekken. Ook bij de contactopname via e-mail kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het bewaren van uw persoonsgegevens. Wij wijzen er echter op dat in een dergelijk geval de conversatie niet kan worden voortgezet.

In de e-mail met de nieuwsbrief bestaat de mogelijkheid tot afmelding. Hiertoe is een link aan het einde van de nieuwsbrief ingevoegd met de mogelijkheid de reden hiervoor aan te geven.       

Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname zijn bewaard, worden in dat geval gewist.

 

IX. Web analytics

1. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf afgekort. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.

U kunt het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Deze website gebruikt Google Analytics met de functie "_anonymizeIp()".
Daardoor worden IP-adressen afgekort verder verwerkt; herleidbaarheid tot een persoon kan daarmee worden uitgesloten. Voor zover u door de over u verzamelde gegevens te identificeren bent, wordt dit dus direct uitgesloten en worden de persoonsgegevens daarmee direct gewist.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgebracht, heeft Google zich aan het EU-VS Privacy Shield gebonden, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informatie over de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Servicevoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, overzicht van de gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl , alsmede de privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de.

 

X. Social media

1.      Integratie van Youtube-video's

In deze website zijn video’s van YouTube geïntegreerd. Exploitant van de sites is Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Door het bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt opgeroepen. Dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct bij uw account ingedeeld. Als u de indeling met uw profiel bij Youtube niet wenst, moet u vóór activering van de button uitloggen. YouTube bewaart uw gegevens als gebruiksprofielen en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het leveren van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt recht van bezwaar tegen de vorming van deze gebruiksprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht tot YouTube moet richten.

YouTube wordt gebruikt ter behartiging van het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), AVG. Indien een desbetreffende toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1, onder a), AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de .

2.      Integratie van Google Maps

Op deze website onder "Contact" gebruiken wij het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en maken wij het comfortabele gebruik van de kaartfunctie voor u mogelijk.

Door het bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder cijfer IV van deze verklaring genoemde gegevens aan Google doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u ingelogd bent of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct bij uw account ingedeeld. Als u de indeling met uw profiel bij Google niet wenst, moet u vóór activering van de button uitloggen. Google bewaart uw gegevens als gebruiksprofielen en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het leveren van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt recht van bezwaar tegen de vorming van deze gebruiksprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht tot Google moet richten.

Google Maps wordt gebruikt ter behartiging van het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod en een eenvoudige vindbaarheid van de plaatsen die op onze website zijn aangegeven. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), AVG. Indien een desbetreffende toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1, onder a), AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder van de plug-in vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder.
Daar vindt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de .

 

XI. Online reclame

1.      DoubleClick by Google

De website www.westwood.de gebruikt de online-marketingtool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om voor de gebruiker relevante advertenties te tonen, de rapporten over de campagneprestaties te verbeteren of om te vermijden dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Door middel van een cookie-ID legt Google vast welke advertenties in welke browser worden getoond, om ze te verhinderen dat deze meerdere keren worden getoond. Bovendien kan DoubleClick met behulp van cookie-ID's zgn. conversies vastleggen, die betrekking hebben op advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke informatie.

Op grond van de gebruikte marketingtools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google op. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google worden verzameld. Daarom informeren wij u overeenkomstig onze stand van kennis: door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het overeenkomstige deel van onze website hebt opgeroepen of een advertentie van ons hebt aangeklikt. Indien u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek bij uw account indelen. Zelfs wanneer u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en bewaart.

U kunt de deelname aan dit tracking-proces op verschillende manieren verhinderen:

a) door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware, in het bijzonder zorgt het onderdrukken van cookies van derden ervoor dat u geen advertenties van derde aanbieders ontvangt;

b) door deactivering van de cookies voor conversietracking, waarbij u de browser zo instelt dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd, https://adssettings.google.com/, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist;

c) door deactivering van de gerichte advertenties van de aanbieder, die onderdeel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads", via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist;

d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dit geval eventueel niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

Google DoubleClick wordt gebruikt ter behartiging van het belang van doelgerichte reclameactiviteiten. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), AVG. Indien een desbetreffende toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1, onder a), AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over DoubleClick by Google vindt u op https://www.doubleclickbygoogle.com/ & http://support.google.com/adsense/, en over gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de . U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org bezoeken.

Google Fonts

Aard en omvang van de verwerking

Voor een uniforme weergave van lettertypen wordt op deze website gebruik gemaakt van zogenaamde webfonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. Tijdens het openen van een website laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache, zodat teksten en lettertypen correct worden weergegeven.

Hiervoor moet uw browser verbinding maken met de servers van Google. Daardoor ontvangt Google de informatie dat deze website vanaf uw IP-adres is bezocht. Indien webfonts niet worden ondersteund door uw browser, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Doel en rechtsgrond

Google Fonts wordt gebruikt op grond van art. 6, lid 1, onder f), AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van de tekst op zijn website. Indien een desbetreffende toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1, onder a), AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.